Tento seminář byl připraven Bernstein Bank GmbH jako informativní prezentace společnosti Bernstein Bank GmbH. Tato prezentace nesmí být nijak upravena a poskytnuta třetím osobám bez výslovného souhlasu Bernstein Bank GmbH. Kdokoliv získá přístup k těmto informacím a seminářům je povinen se informovat o příslušných právních předpisech vztahujících se na příjem a zveřejnění těchto informací a musí tyto požadavky dodržet. Tato prezentace nesmí být distribuována v žádné jurisdikci, kde by takové šíření bylo zákonem omezeno. Tato prezentace má informativní charakter a nepředstavuje nabídku uzavřít smlouvu o poskytování poradenských služeb ani nabídku na nákup nebo prodej finančních nástrojů. Pokud jde o informace v této prezentaci, které nebyly poskytnuté nebo vytvořené jménem Bernstein Bank GmbH, byly tyto informace sestaveny pouze ze spolehlivých zdrojů bez konkrétního ověření jejich pravdivosti.

Bernstein Bank GmbH tímto neposkytuje žádnou záruku, pokud jde o plnost a pravdivost jakéhokoliv i názoru nebo informace obsažené v prezentaci. Bernstein Bank GmbH nepřijímá žádnou odpovědnost ani povinnost úhrady jakýchkoliv výdajů, ztrát nebo škod vzniklých v důsledku nebo jakýmkoli způsobem související s použitím celé nebo jakékoli části této prezentace. Tato prezentace může obsahovat výhledová prohlášení o budoucích očekáváních a další výhledová prohlášení nebo informace o trendech, které jsou založeny na současných plánech, názorech a / nebo předpokladech a podléhají známým a neznámým rizikům a nejistotám, přičemž většinu z nich je obtížné předvídat a obecně jsou mimo kontrolu Bernstein Bank GmbH. Tyto skutečnosti mohou vést k podstatným rozdílům mezi reálnými budoucími výsledky, výkonem a / nebo událostmi a těmi, které jsou výše uvedenými prohlášeními vyjádřeny nebo předpokládány. Bernstein Bank GmbH nepřebírá žádnou povinnost aktualizovat jakékoli výhledové prohlášení ani žádné další informace obsažené v tomto dokumentu.